Osnovni zadaci Ekonomskog fakulteta, usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom misijom i vizijom fakulteta. Osnovni zadaci i ciljevi fakulteta predmet su kontinuiranog preispitivanja i unapređivanja.

Osnovni zadatak fakulteta je da djeluje u javnom interesu, kako bi se unaprijedio razvoj privrede i društva u cjelini. Fakultet to čini putem ohrabrivanja, organizovanja, unapređivanja i proširivanja obrazovanja i naučnog rada na univerzitetskom nivou.

Ekonomski fakultet održava i unapređuje najviše akademske, naučne i stručne standarde u zemlji. S tim u vezi, fakultet neprekidno i sistematski prati kvalitet svog rada, kao i relevantnost znanja koja se pružaju studentima za poslove u privredi, državnim organima ili neprofitnim institucijama. Pri tome se fakultet trudi da zadrži vodeću poziciju u zemlji i postane regionalni centar okupljanja najkvalitetnijih studenata. Fakultet će to postići uključivanjem u evropski obrazovni prostor, tj. prihvatanjem zajedničkih standarda i kriterijuma visokoškolskog obrazovanja koji važe u razvijenim evropskim zemljama. Fakultet posebnu pažnju posvećuje obezbjeđivanju adekvatnog naučnog i stručnog podmladka koji po svojim znanjima i rezultatima ne smije zaostajati za onim u razvijenim zemljama.

Osnovni ciljevi proizlaze iz osnovnih zadataka Ekonomskog fakulteta i usklađeni su sa utvrđenom vizijom fakulteta kojom se definiše destinacija, odnosno željeno stanje. Utvrđeni osnovni ciljevi obezbjeđuju ostvarenje misije koja predstavlja proces promjene od sadašnjeg stanja na putu ka budućoj destinaciji, jer određuju konkretne rezultate koje fakultet želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njegovog rada.

Cilj ovog studijskog programa jeste osposobiti studente da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove, razvijajući kod njih ključne kompetencije definisane Evropskim referentnim okvirom.

Ciljeve studijskog programa možemo grupisati u dvije kategorije koje obezbjeđuju kvalitet visokog obrazovanja na fakultetu, a to su područje stručnih i područje opšteobrazovnih komponenti.

1) Ciljevi stručnog usavršavanja kroz studijski program su:

– prenos vrhunskog znanja iz oblasti koju student izučava,

– osposobljavanje studenata za rješavanje problema primjenom stečenih vještina,

– osposobljavanje studenata za timski rad,

– stvaranje sposobnosti kod studenata za rad na interdisciplinarnim projektima,

– osposobljavanje studenata za samostalno započinjanje i vođenje poslovanja.

2) Ciljevi opšteobrazovnog značaja studijskog programa su podsticanje:

– komunikacijskih spretnosti što podrazumijeva ne samo jezičku i matematičku osposobljenost, nego i vladanje kompjuterskim i stranim jezicima da bi se imao pristup informacijama u novim oblicima,

– kritičkog razmišljanja kroz razumijevanje naučnog metoda i elemenata logike da bi se mogli analizirati i prosuđivati argumenti, postavljati važna pitanja i razlikovati racionalnost od retorike,

– međuljudskog odnosa za postizanje visokog nivoa interakcije među pojedincima, razumijevanje i uvažavanje razlika što je važan uslov za uspjeh u poslovnim i društvenim aktivnostima,

– spremnosti za donošenje odluka od čega zavisi stepen učešća studenata u političkom, društvenom i kulturnom životu,

– etičkog razmišljanja i razvoja sistema vrijednosti koji su kolektivna obaveza u vremenu naučnotehničke revolucije i fenomen koji utiče na sve sfere života, uključujući i privatni život.