Ispitna pitanja

[1] Pojam i zadaci računovodstva.

[2] Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva.

[3] Predmet knjigovodstva.

[4] Računovodstvena načela.

[5] Vrste ekonomskih promjena i njihov uticaj na cjelinu i dijelove imovine.

[6] Neto i bruto računovodstvena jednakost.

[7] Vrste računa stanja i uspjeha i pravila obuhvatanja promjena na njima.

[8] Zaključak računa i sastavljanje bilansa iz računa.

[9] Knjigovodstveni instrumenti i globalna procedura u knjigovodstvu.

[10] Inventar imovine i bilans stanja kao knjigovodstveni instrumenti.

[11] Knjigovodstvena dokumentacija i dnevnik kao knjigovodstveni instrumenti.

[12] Glavna knjiga i pomoćne knjige kao knjigovodstveni instrumenti.

[13] Predzaključna knjiženja i zaključni list kao knjigovodstveni instrumenti.

[14] Formalni zaključak knjiga i godišnji obračun kao knjigovodstveni instrumenti.

[15] Principi urednog knjigovodstva.

[16] Greške u knjigovodstvu i metode njihovog ispravljanja.

[17] Jednoobrazno knjigovodstvo, kontni okvir i kontni plan.

[18] Kontni okvir po bilansnom i funkcionalnom principu.

[19] Prilagođavanje sistema dvojnog knjigovodstva.

[20] Knjigovodstveno obuhvatanje poslovnog ciklusa.

[21] Principi vrednovanja sredstava, kapitala i obaveza.

[22] Komparacija sopstvenog i pozajmljenog kapitala.

[23] Formiranje i promjene sopstvenog kapitala (kod inokosnog preduzeća, kod društva lica, kod d o. o. i kod AD).

[24] Promjene sopstvenog kapitala AD (pokriće gubitka, otkup sopstvenih akcija,     poništavanje, ponovna prodaja).

[25] Modaliteti pribavljanja pozajmljenog kapitala.

[26] Ulaganje novčanih sredstava u finansijske oblike imovine.

[27] Pojam i podjela osnovnih sredstava.

[28] Knjigovodstvena evidencija o osnovnim sredstvima.

[29] Modaliteti pribavljanja osnovnih sredstava.

[30] Kupovina novih osnovnih sredstava.

[31] Kupovina upotrebljavanih osnovnih sredstava.

[32] Pribavljanje osnovnih sredstava izgradnjom od strane eksternog izvođača radova.

[33] Izgradnja osnovnih sredstava u sopstvenoj režiji.

[34] Izgradnja zajedničkih osnovnih sredstava.

[35] Pribavljanje osnovnih sredstava bez naknade.

[36] Pojam i podjela materijala.

[37] Knjigovodstvene evidencije o materijalu.

[38] Obuhvatanje nabavke materijala po stvarnoj nabavnoj vrijednosti.

[39] Obuhvatanje nabavke materijala po kombinovanoj nabavnoj vrijednosti.

[40] Obuhvatanje nabavke materijala po planskoj nabavnoj vrijednosti.

[41] Jedinična i zbirna kalkulacija nabavne cijene materijala i robe

[42] Nefakturisani materijal.

[43] Materijal na putu.

[44] Materijal na obradi i doradi.

[45] Obuhvatanje nabavke robe po stvarnoj  nabavnoj vrijednosti.

[46] Obuhvatanje nabavke robe po prodajnim cijenama (veleprodaja i maloprodaja).

[47] Porez na dodatnu vrijednost u nabavci robe i materijala.

[48] Pojam i vrste obaveza.

[49] Modaliteti izmirenja obaveza prema dobavljačima.

[50] Komercijalni popusti i obaveze prema dobavljačima.

[51] Pojam i podjela  troškova i rashoda.

[52] Otpis (amortizacija) osnovnih sredstava i metod linearnog otpisa.

[53] Metod degresivnog otpisa osnovnih sredstava (aritmetičko-degresivni ili digitalni otpis).

[54] Metod degresivnog otpisa osnovnih sredstava (geometrijsko-degresivni  metod).

[55] Funkcionalni metod otpisa osnovnih sredstava.

[56] Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cijenama (metod stalnog inventara, obračun utroška po partijama/nabavkama).

[57] Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cijenama (metod stalnog inventara, obračun utrošaka po vrstama materijala, prosječna cijena).

[58] Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cijenama (metod stalnog inventara, obračun utrošaka po vrstama materijala, FIFO i LIFO metod).

[59] Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po stvarnim nabavnim cijenama (metod umetnutog inventara).

[60] Uticaj metoda obračuna troškova materijala na realnost zaliha i rezultata u inflatornim      uslovima.

[61] Obračun i knjiženje troškova materijala obračunatih po planskim nabavnim cijenama

[62] Obračun i knjiženje troškova materijala koji se ne skladišti.

[63] Obračun i knjiženje troškova sitnog inventara i ambalaže.

[64] Troškovi proizvodnih usluga.

[65] Troškovi neproizvodnih usluga.

[66] Troškovi zarada.

[67] Vremensko razgraničenje troškova.

[68] Dugoročna rezervisanja.

[69] Vremensko razgraničenje stvarnih troškova.

[70] Obračun i knjiženje nabavne vrijednosti prodate robe.

[71] Finansijski rashodi.

[72] Ostali rashodi (gubici na prodaji imovine, gubici po osnovu smanjenja vrijednosti imovine).

[73] Pojam i klasifikacija prihoda.

[74] Pravila priznavanja i vrednovanja prihoda.

[75] Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda.

[76] Obračun periodičnog finansijskog izvještaja.

[77] Pojam i razlozi predzaključnih knjiženja.

[78] Rashodovanje osnovnih sredstava.

[79] Formalni zaključak knjiga – pojam, procedure i razlozi.