Ispitna pitanja

[1] Pojam i značaj novca?

[2] Nastanak i razvoj novca?

[3] Suština i funkcije novca?

[4] Funkcija novca kao prometnog sredstva (sredstva razmjene)?

[5] Funkcija novca kao mjere vrijednosti (obračunske jedinice)?

[6] Funkcija novca kao platežnog sredstva (sredstva odloženog plaćanja)?

[7] Funkcija novca kao zaliha vrijednosti?

[8] Uloga novca?

[9] Pojam i klasifikacija inflacije?

[10] Osnovni uzroci generisanja inflacije?

[11] Efekti inflacije?

[12] Programi obuzdavanja inflacije?

[13] Pojam i elementi monetarnog sistema?

[14] Nastanak i osnovne karakteristike centralne banke?

[15] Status, organizacija i upravljanje centralnom bankom?

[16] Osnovne funkcije centralne banke?

[17] Operacije i bilans centralne banke?

[18] Pojam i osnovne karakteristike monetarnog odbora?

[19] Istorijat i način uspostavljanja monetarnog odbora?

[20] Način funkcionisanja monetarnog odbora?

[21] Prednosti i nedostaci monetarnog odbora?

[22] Pojam i značaj monetarne politike?

[23] Zadaci monetarne politike?

[24] Ciljevi monetarne politike?

[25] Transmisioni mehanizam monetarne politike?

[26] Monetarni indikatori?

[27] Vremensko kašnjenje u djelovanju mjera monetarne politike?

[28] Efikasnost monetarne politike?

[29] Pojam, struktura i značaj primarnog novca?

[30] Osnovni kanali emisije primarnog novca?

[31] Monetarni multiplikator?

[32] Pojam i struktura novčane mase?

[33] Osnovni kanali emisije novčane mase?

[34] Tražnja novca?

[35] Pojam i značaj monetarnog regulisanja?

[36] Osnovni instrumenti monetarnog regulisanja?

[37] Krediti centralne banke poslovnim bankama kao instrument monetarnog regulisanja?

[38] Operacije na otvorenom tržištu kao instrument monetarnog regulisanja?

[39] Regulisanje obaveznih rezervi banaka kao instrument monetarnog regulisanja?

[40] Administrativne mjere monetarnog regulisanja?

[41] Centralna banka Bosne i Herecegovine?

[42] Pranje novca?

[43] Faktori finansijskih inovacija?

[44] Oblici finansijskih inovacija?

[45] Monetarni efekti finansijskih inovacija?

[46] Elektronski novac?

[47] Pojam javnih finansija?

[48] Javni sektor?

[49] Predmet proučavanja javnih finansija?

[50] Finansijska (fiskalna) politika?

[51] Zadaci i ciljevi fiskalne politike?

[52] Instrumenti i mjere fiskalne politike?

[53] Pojam javnih rashoda?

[54] Javne potrebe?

[55] Javna dobra?

[56] Vrste javnih rashoda?

[57] Načela javnih rashoda?

[58] Veličina javnih rashoda?

[59] Dugoročna tendencija porasta javnih rashoda?

[60] Pojam i klasifikacija javnih prihoda?

[61] Karakteristike poreza?

[62] Ciljevi oporezivanja?

[63] Elementi oporezivanja?

[64] Principi oporezivanja?

[65] Klasifikacija poreza?

[66] Prevaljivanje poreza?

[67] Izbjegavanje poreza?

[68] Dvostruko oporezivanje?

[69] Akcize?

[70] Carine?

[71] Takse?

[72] Naknade?

[73] Obavezni doprinosi?

[74] Nedažbinski prihodi?

[75] Parafiskaliteti?

[76] Ostali prihodi?

[77] Pojam i karakteristike budžeta?

[78] Budžetska načela?

[79] Budžetska procedura?

[80] Izrada budžeta?

[81] Donošenje budžeta?

[82] Izvršenje budžeta?

[83] Kontrola budžeta?

[84] Vanbudžetske institucije?

[85] Pojam i osnovne karakteristike javnog kredita?

[86] Pojam fiskalne decentralizacije?

[87] Razlozi za fiskalnu decentralizaciju?

[88] Principi fiskalne decentralizacije?

[89] Modeli fiskalne decentralizacije?

[90] Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine?

[91] Uprava za indirektno oporezivanje?

[92] Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje?

[93] Naplata i raspodjela prihoda od indirektnih poreza?

[94] Budžetska sredstva i prihodi u budžetskom sistemu Republike Srpske?

[95] Budžetski suficiti i budžetski deficit u budžetskom sistemu Republike Srpske?

[96] Priprema budžeta Republike Srpske i finansijski efekti na budžet?

[97] Budžetski kalendar u Republike Srpske?

[98] Izrada nacrta budžeta Republike Srpske?

[99] Izrada nacrta budžeta opština i gradova?

[100] Prijedlog budžeta Republike Srpske?

[101] Usvajanje budžeta Republike Srpske i budžeta opština i gradova?

[102] Fiskalna godina i privremeno finansiranje?

[103] Priprema i donošenje finansijskog plana fondova?

[104] Izvršenje budžeta Republike Srpske?

[105] Zaduživanje, dug i otplata duga budžeta Republike Srpske?

[106] Zaduživanje i otplata duga opština i gradova?

[107] Kontrola budžetskih korisnika u budžetskom sistemu Republike Srpske?