Ispitna pitanja

I dio (I kolokvijum)

 

[1] Pojam međunarodne ekonomije

[2] Definisanje svjetskog tržišta

[3] Pojam „svjetske cijene“

[4] Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

[5] Mehanizam funkcionisanja i principi WTO

[6] Opšti sporazum o carinama i trgovini

[7] Opšti sporazum o međunarodnoj trgovini uslugama

[8] Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine

[9] Vrste spoljnotrgovinskih poslova

[10] Analiza izvoznog posla

[11] Analiza uvoznog posla

[12] Vezani spoljnotrgovinski poslovi

[13] Specifični spoljnotrgovinski poslovi

[14] Finansijski aranžmani u spoljnoj trgovini

[15] Međunarodni factoring i forfeting

[16] Saradnja preduzeća sa finansijskim institucijama

[17] Kooperativni aranžmani u spoljnoj trgovini

[18] Konsalting poslovi

[19] Zajednička realizacija izvoza

[20] Zajednička ulaganja

[21] Međunarodna kupoprodaja usluga

[22] Međunarodna špedicija i transport

[23] Usluge skladištenja u međunarodnoj trgovini

[24] Tranzitni poslovi

[25] Međunarodni turistički poslovi

[26] Posredovanje u međunarodnoj trgovini

[27] Međunarodni lizing i franšizing

[28] Međunarodna kupoprodaja prava intelektualne svojine

[29] Ostali oblici spoljnotrgovinskog poslovanja

 

II dio (II kolokvijum)

 

[30] Odredbe INCOTERMS-a

[31] EXW i FCA incoterms

[32] FAS i FOB incoterms

[33] CFR i CIF incoterms

[34] CPT i CIP incoterms

[35] DAP, DAT i DDP incoterms

[36] Osnove carinskog sistema

[37] Carinski zakon

[38] Carinska tarifa

[39] Slobodne zone

[40] Elementi carinskog sistema

[41] Carinski i pogranični pojas

[42] Carinska roba

[43] Obaveze plaćanja carina i drugih uvoznih dažbina

[44] Carinske povlastice

[45] Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

[46] Isprave u carinskom postupku

[47] Carinska tarifa

[48] Carinski prekršaji i delikti

 

III dio

 

[49] Funkcionisanje međunarodnog platnog prometa

[50] Devizni kurs i međunarodni platni promet

[51] SWIFT

[52] Međunarodni dokumentarni akreditiv

[53] Međunarodna mjenica i ček – sličnosti i razlike

[54] Kliring

[55] Elektronski novac

[56] Bitcoin

[57] Osnovni elementi rizika u međunarodnoj ekonomiji

[58] Vrste rizika u spoljnoj trgovini

[59] Operativni i transportni rizici

[60] Finansijski i valutni rizici

[61] Kreditni rizik i rizik kamatne stope

[62] Rizik zemlje

[63] Politički rizik

[64] Upravljanje rizicima u spoljnotrgovinskom poslovanju

[65] Upravljanje transportnim rizikom

[66] Upravljanje finansijskim rizicima

[67] Upravljanje političkim rizikom

[68] Upravljanje rizikom u elektronskom plaćanju

[69] Bankarska garancija

[70] Međunarodni sajmovi

[71] Međunarodne aukcije

[72] Međunarodne licitacije (tenderi)

[73] Berze i berzansko poslovanje

[74] Vrste berzanskih poslova

[75] Devizno tržište (devizne berze, devizni hedžing)