Ispitna pitanja

[1] Najvažnije makroekonomske oblasti i teme (dohodak i privredni rast, nezaposlenost, faktori proizvodnje, inflacija, finansijska tržišta i realna ekonomija, otvorenost privrede)?

[2] Makroekonomija kao disciplina (geneza makroekonomije, makroekonomija i mikroekonomija, makroekonomija i ekonomska politika, ekonomija ponude i tražnje)?

[3] Bruto domaći proizvod (definicija, razlika između BDP i BNP, realni i nominalni bruto domaći proizvod, deflator bruto domaćeg proizvoda i indeksi cijena, mjerenje i interpretacija bruto domaćeg proizvoda)?

[4] Tokovi prihoda i rashoda u ekonomiji (kružni tok dohotka, rezime dijagrama kružnog toka, ključna bilansna jednačina)?

[5] Od bruto domaćeg proizvoda do ličnog raspoloživog dohotka?

[6] Platni bilans (komercijalne transakcije, finansijske transakcije, smisao bilansa)?

[7] 5 zakonomjernosti i agregatna proizvodna funkcija?

[8] Akumulacija kapitala – stabilno stanje u modelu Soloua, uloga štednje?

[9] Akumulacija kapitala – zlatno pravilo, dinamički efikasne i dinamički neefikasne privrede?

[10] Stabilno stanje sa rastom stanovništva u modelu Soloua i uticaj rasta stanovništva?

[11] Stabilno stanje sa tehničkim progresom u modelu Soloua?

[12] Kriva ponude rada i trade-off između potrošnje i dokolice?

[13] Tražnja za radom, produktivnost i realna zarada?

[14] Ravnoteža na tržištu rada. Interpretacija nezaposlenosti?

[15] Statička interpretacija nezaposlenosti?

[16] Nevoljna nezaposlenost i prilagođavanje realnih zarada?

[17] Kolektivno pregovaranje, socijalni minimum i rigidnost realnih zarada?

[18] Dinamička interpretacija nezaposlenosti, fondovi, tokovi i frikciona nezaposlenost?

[19] Intertemporalno budžetsko ograničenje domaćinstava?

[20] Intertemporalno budžetsko ograničenje privatnog sektora?

[21] Intertemporalno budžetsko ograničenje javnog sektora?

[22] Konsolidovanje javnog i privatnog budžetskog ograničenja?

[23] Tekući račun i nacionalno budžetsko ograničenje?

[24] Optimalna potrošnja?

[25] Permanentne nasuprot jednokratnim promjenama dohotka?

[26] Efekti porasta kamatne stope?

[27] Bogatstvo ili dohodak – kreditna ograničenja?

[28] Optimalni stok kapitala?

[29] Investicije i realna kamatna stopa, princip akcelatora?

[30] Poimanje Tobinovog koeficijenta bez geometrije instalacionih troškova i geometrije instalacionih troškova?

[31] Realni devizni kurs (definicija, mjerenje u praksi, uticaj na primarni tekući račun)?

[32] Realni devizni kurs kao cijena razmjenjivih i nerazmjenjivih dobara?

[33] Dugi rok i primarni tekući bilans: pregled, slučaj dugog roka?

[34] Fundamentalne determinante realnog deviznog kursa?

[35] Novac: definicija, agregati, funkcije, likvidnost i prinos. Novac kao dominirana aktiva i javno dobro?

[36] Novac: bilansni pristup?

[37] Tražnja za novcem. Determinante i funkcija tražnje za novcem?

[38] Ravnoteža na tržištu novca u kratkom roku (ekspanzivna monetarna politika, rast privredne aktivnosti, transakcioni troškovi)?

[39] Ravnoteža na novčanom tržištu u dugom roku, Fišerov princip i paritet kupovne moći?

[40] Ciljevi, targeti i instrumenti monetarne politike?

[41] Kreiranje novca (uloga centralne i komerc. banaka, monetarni multiplikator)?

[42] Kontrola ponude novca (primarni novac, operacije na otvorenom tržištu, obavezne rezerve)?

[43] Intervencije centralne banke na deviznom tržištu i sterilizacija?

[44] Monetarno finansiranje države?

[45] Regulativa banaka i monetarna kontrola?

[46] Ravnoteža na robnom tržištu (željena tražnja, izvođenje IS krive)?

[47] Ravnoteža na tržištu novca i LM kriva?

[48] Opšta ravnoteža u IS-LM modelu?

[49] Opšta ravnoteža sa fleksibilnim cijenama?

[50] Opšta ravnoteža i neutralnost novca?

[51] Opšta ravnoteža sa rigidnim cijenama: autput determinisan tražnjom?

[52] Neutralnost novca?

[53] Kratkoročne fluktuacije autputa, zaposlenosti i nezaposlenosti?

[54] Egzogene i endogene varijable i funkcija primarnog tekućeg računa?

[55] Pukotine u agregatnoj tražnji i multiplikator?

[56] IS kriva u otvorenoj privredi (nagib, skokovi ili kretanje duž krive)?

[57] LM kriva u otvorenoj privredi (tokovi kapitala i kamatni paritet, nagib LM krive, skokovi ili kretanje duž krive)?

[58] Makroekonomska ravnoteža i režim deviznog kursa?

[59] Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu (poremećaji ponude novca i realne tražnje)?

[60] Kombinacija monetarne i fiskalne politike u režimu fiksnog deviznog kursa (policy mix)?

[61] Poremećaji na međunarodnom finansijskom tržištu u režimu fiksnog i režimu fleksibilnog deviznog kursa?

[62] Autput i kamatna stopa pri fleksibilnom deviznom kursu (poremećaji ponude novca i realne tražnje)?

[63] Kombinacija monetarne i fiskalne politike u režimu fleksibilnog deviznog kursa (policy mix)?

[64] Fiksni nasuprot fleksibilnim deviznim kursevima?

[65] Filipsova kriva interpretacija, nestanak?

[66] Borba oko zidanja cijena i zarade kao nadziđivanja cijena?

[67] Uloga produktivnosti i ciklični efekti?

[68] Od nivoa cijena do inflacije?

[69] Kompletiranje slike: efekti šokova na strani ponude?

[70] Agregatna tražnja i ponuda pri fiksnom deviznom kursu?

[71] Fiskalna politika u AD-AS modelu pri fiksnom deviznom kursu (kratak rok, dugi rok, tranzicija iz kratkog u dugi rok)?

[72] Agregatna tražnja i ponuda pri fleksibilnom deviznom kursu?

[73] Monetarna politika u AD-AS modelu pri fleksibilnom deviznom kursu (kratak rok, dugi rok, tranzicija iz kratkog u dugi rok)?

[74] Šokovi ponude u AD-AS modelu?

[75] Šokovi tražnje u AD-AS modelu?

[76] Dezinflacija, nominalna rigidnost i indeksacija zarada?

[77] Zakonomjernosti u privrednim ciklusima?

[78] Fiskalna politika i ekonomsko blagostanje?

[79] Makroekonomska stabilizacija?

[80] Kratkoročna stabilizacija?

[81] Automatski stabilizatori?

[82] Endogene i egzogene komponente budžeta?

[83] Javni dug bez rasta i bez inflacije?

[84] Javni dug uz rast i bez inflacije?

[85] Javni dug sa rastom i sa inflacijom?

[86] Stabilizovanje javnog duga?

[87] Monetaristi i kejnzijanci?

[88] Čišćenje tržišta i racionalna očekivanja?

[89] Neizvjesnost i jazovi ekonomske politike?

[90] Trošovi inflacije?

[91] Režimi ekonomske politike: Lukasova kritika?

[92] Reputacija i kredibilitet?

[93] Zakoni vs. diskreciona rješenja i neizvjesnost centralne banke?

[94] Pojam i funkcija finansijskog tržišta?

[95] Informacije i tržišna efikasnost ?

[96] Uslovi pariteta kamatnih stopa?

[97] Istorija monetarnih aranžmana?

[98] Bretonvudski sistem fiksnih deviznih kurseva?

[99] Evropski monetarni sistem?

[100] Nemoguće trojstvo?

[101] Međunarodni monetarni fond?

[102] Krize valuta?

[103] Izbor režima deviznog kursa?

[104] Finansijska liberalizacija?

[105] Tobinova taksa?

[106] Režimi čvrstog deviznog kursa?

[107] Monetarne unije?

[108] Dolarizacija?

[109] Valutni odbor?