Ispitna pitanja

I kolokvijum

[1] Osnovni principi donošenja ekonomskih odluka.

[2] Navesti i objasniti tri osnovna tipa očekivanja.

[3] Objasniti koncept oportunitetnog troška.

[4] Koji su osnovni elementi prilikom donošenja ekonomskih odluka.

[5] Navesti osnovne principe ekonomije.

[6] Objasniti ulogu i važnost markoekonomije kao nauke.

[7] Navesti i oblasniti razlike između makroekonomije i mikroekonomije.

[8] Ključne makroekonomske varijable – pojam i značenje.

[9] Navesti jednačine uslova ravnoteže u ekonomiji i objasniti njihove sastavne elemente.

[10] Navesti ključne pretpostavke stavova klasične makroekomske teorije.

[11] Kejnzijanska teorija.

[12] Navesti tvrdnje oko kojih se većina, ali ne i svi makroekonomisti mogu složiti.

[13] Objasniti BDP i BNP.

[14] Predstaviti i objasniti dvosektorski model strukture makroekonomije.

[15] Predstaviti i objasniti cirkularne tokove outputa i dohotka.

[16] Predstaviti i objasniti cirkularne tokove i državni sektor.

[17] Objasniti osnovnu makroekonomsku relaciju.

[18] Navesti načine obračuna BDP-a.

[19] Navesti koji od koncepta BDP i BNP se češće primjenjuje u praksi i zašto.

[20] Objasniti dva neophodna zahtjeva prilikom konstituisanja podataka za BDP.

[21] Objasniti petostepeni proces proizvodnje kod proizvodnog pristupa mjerenja outputa.

[22] Metod izdataka u merenju outputa.

[23] Proizvodni pristup u mjerenju outputa.

[24] Navesti i objasniti sastavne elemente outputa.

[26] Objasniti AS-AD model.

[27] Predstaviti i objasniti krivu agregatne tražnje.

[28] Agregatna ponuda.

[29] Agregatna ponuda u kratkom roku.

[30] Makroekonomska ravnoteža u kratkom roku.

[31] Objasniti efekte promjena agregatne tražnje u kratkom roku.

[32] Objasniti efekte promjena agregatne tražnje u dugom roku.

II kolokvijum

[33] Objasniti šta predstavlja ekonomski rast i navesti razlike izmedju rasta i razvoja.

[34] Navesti zaključke o ekonomskom rastu na osnovu empirijskih podataka.

[35] Povezanost ekonomskog rasta i spoljnotrgovinske aktivnosti.

[36] Objasniti značaja ekonomskog rasta za životni standard.

[37] Navesti izvore ekonomskog rasta.

[38] Grafički predstaviti i objasniti proizvodnu funkciju.

[39] Navesti šest ključnih činjenica o ekonomskom rastu prema Kaldoru.

[40] Navesti činjenice o privrednom rastu koje ističu Jones i Romer.

[41] Navesti pet varijalbli koje objašnjavaju do 80% razlika u stopama rasta između zemalja.

[42] Objasniti koncept održivog ekonomskog rasta.

[43] Lorencova kriva.

[44] Objasniti problem nejednakosti u raspodjeli dohotka.

[45] Objasniti GINI koeficijent.

[46] Ključni modeli privrednog rasta.

[47] Objasniti kvantitativnu vezu inputa i outputa.

[48] Zakon opadajućih prinosa.

[49] Predstaviti i objasniti efekte tehničkog progresa.

[50] Objasniti suštinu Solow modela.

[51] Kakvi su efekti stope štednje na potrošnju po radniku.

[52] Tehnički progres u Solow modelu.

[53] Ključne forme u modelu rasta Schumpeter-a.

[54] Objasniti povezanost inovacija i konkurencije.

[55] Navesti ključne doprinose monetarnog sistema za funkcionisanje ekonomije.

[56] Objasniti važnost bankarskih kredita.

[57] Uloga finansijskih posrednika.

[58] Funkcije centralne banke.

[59] Kredibilitet centralne banke.

[60] Koje su osnovne funkcije novca u ekonomiji.

[61] Ponuda novca.

[62] Objasniti novčani multiplikator.

[63] Tražnja novca – motivi za držanje novca.

[64] Realna tražnja novca.

[65] Objasniti ravnotežu na tržištu novca.

[66] Ciljevi monetarne politike.

[67] Monetarno targetiranje.

[68] Inflaciono targetiranje prema Mishkin-u.

[69] Instrumenti monetarne politike centralne banke.

[70] Pojam transmisionog mehanizma monetarne politike.

Usmeni dio ispita

[71] Pojam i značenje Filipsove krive.

[72] Originalna Filipsova kriva.

[73] Filipsova kriva – uticaj očekivane inflacije

[74] Neanticipirana inflacija i ciklična nezaposlenost.

[75] Suština odnosa dugoročne i kratkoročne Filipsove krive.

[76] NAIRU koncept i Filipsova kriva.

[77] Strategija postepenog sniženja stope inflacije.

[78] Ubrzana redukcija inflacije.

[79] Suština Filipsove krive u modelu Novokejnzijanaca.

[80] Argumenti koji favorizuju tržišnu alokaciju resursa.

[81] Argumenti koji favorizuju savremenu ulogu države u alokaciji resursa.

[82] Značaj otvorenosti ekonomije.

[83] Makroekonomska uloga fiskalne politike prema Carlin i Soskice.

[83] Objasniti suštinu poreskog poravnanja i stabilizacije privredne aktivnosti.

[84] Automatski stabilizatori.

[85] Transmisioni mehanizam fiskalne politike.

[86] Navesti tipove investicionih ulaganja na koje treba da bude fokusiran javni sektor tj. država.

[87] Predstaviti nelinearnu zavisnost državne potrošnje i ekonomskog rasta.

[88] Objasniti ulogu poreskog sistema.

[89] Objasniti karakteristike fiskalne politike.

[90] Navesti pregled ekonomskih škola mišljenja o pitanju budžetskog deficita.

[91] Navesti načine za smanjenje visoke stope zaduženosti.

[92] Objasniti odnos nominalnog i realnog deviznog kursa.

[93] Definisati suštinu zakona jedne cijene i pariteta kupovne moći.

[94] Objasniti odnos realnog deviznog kursa i neto izvoza.

[95] Učesnici na deviznom tržištu.

[96] Objasniti različite tipove deviznog kursa.

[97] Prednosti i nedostaci fiksnog deviznog kursa.

[98] Prednosti i nedostaci fleksibilnog deviznog kursa.

[99] Izbor između fiksnog i fleksibilnog deviznog kursa.

[100] Fiksni kurs u otvorenoj privredi.

[101] Fleksibilni kurs u otvorenoj privredi.