Ispitna pitanja

[1] Navedite informacijske revolucije koje su se desile tokom razvoja društva?

[2] Šta je sredinom XV vijeka uticalo na namnožavanje informacija i nagli razvoj znanja?

[3] Šta se smatra prvom informacijskom revolucijom?

[4] Šta je glavno obilježje četvrte informacijske revolucije?

[5] Koji je prvi komercijalni proizvod četvrte informacijske revolucije?

[6] Navedite nekoliko sredstava za prenos informacija ili iskazivanja emocija od najranijeg perioda ljudske civilizacije do danas.

[7] Šta je to “informatika“ i kako je taj pojam nastao?

[8] Kako je pojam „informatika“ 1966. godine definisala Francuska akademija nauka?

[10] Šta je predmet proučavanja informatike?

[11] Da li oblast informatike kod nas obuhvata samo proučavanje računara?

[12] Šta su „znakovi“ u informatici?

[13] Šta je poruka ili saopštenje?

[14] Šta je informacija?

[15] Nacrtati hijerarsiski model računarskog sistema?

[16] Šta je to količina informacija?

[17] Da li je svaka poruka ili saopštenje ujedno i informacija?

[18] Koji dijelovi (obavezno) čine informaciju o nekom biću, predmetu, stvari ili pojmu?

[19] Čime se mjeri količina informacija?

[20] Navesti mjere količine informacija?

[21] Od koliko znakova se sastoji mašinski jezik?

[22] Kako se predstavljaju podaci u računaru?

[23] Koje vrste podataka postoje?

[24] Izvršiti podjelu brojnih sistema?

[25] Šta je ASCII?

[26] Kako se znakovni tip podataka prestavlja u računaru?

[27] Objasniti logički tip podataka?

[28] Čemu služe informacije?

[29] Koja je razlika između podataka i informacija?

[30] Šta je entropija?

[31] Objasnite odnos i zavisnost između entropije i informacije.

[32] Da li su podatak i informacija sinonimi, odnosno da li je to jedno te isto?

[33] Kada informacija kao skup podataka sa značenjem, postaje znanje?

[34] Šta je neophodno da bi se nešto smatralo informacijom?

[35] Šta se obrađuje u računaru-podaci ili informacije ili bitovi ili šta još..?

[36] Šta je znanje? Navedite jednu od mnogobrojnih definicija znanja.

[37] Kakav je odnos u semantičnosti (značenju) između podatka, informacije i znanja.

[38] Da li se znanje, iako je nematerijalni resurs, može kreirati, prikupljati, skladištiti (čuvati), prenositi, prikazivati i koristiti?

[39] Čime se znanje može kreirati i prenositi?

[40] Kako se znanje može klasifikovati prema njegovoj formalnosti?

[41] Navedite neke vrste znanja kako se ono klasifikuje prema strukturi njegovog prikupljanja, čuvanja i predstavljanja.

[42] Koje vrste znanja su iskorištene (prikazane) u računarskim programima?

[43] Koja je razlika između deklarativnog i imperativnog znanja?

[44] Koje su opšte karakteristike informacije kao resursa?

[45] Koje su specifične karakteristike informacije kao resursa?

[46] Koje su osnovne razlike između informacije i znanja kao resursa?

[47] Nabrojati generacije savremenih računarskih sistema?

[48] Na kojoj koncepciji su zasnovani savremeni računari i kada je ona donijeta?

[49] Da li se informacija upotrebom može potrošiti i raspodjelom smanjiti?

[50] Kako se zove mjera stepena raspada sistema usljed dejstva energetskih, materijalnih i informacionih tokova?

[51] Kako se zove mjera neorganizovanosti nekog sistema?

[52] Kako glasi formula za izračunavanje entropije kao mjere nesigurnosti ishoda slučajnih događaja?

[53] Kako se šire definišu informacione tehnologije?

[54] Kako se uže definišu informacione tehnologije?

[55] Šta mi podrazumijevamo pod pojmom IT?

[56] Šta obuhvataju komunikacione tehnologije?

[57] Šta obuhvataju informacione tehnologije?

[58] Da li školska tabla na zidu učionice spada u IT i zašto?

[59] Da li projektor za prikazivanje multimedijalnih prezentacija spada u IKT i zašto?

[60] Navedite neke primjere primjene IKT u poslovanju.

[61] Šta je to sistemski softver?

[62] Koje su to komponente informacionog sistema?

[63] Koje vrste mreža postoje?

[64] Koje su to usluge i servisi internet?

[65] Šta je to HTML?

[66] Šta je to Browser i navesti neki od njih?