Ispitna pitanja

I kolokvijum

[1] Navesti i objasniti različite oblike finansija.

[2] Objasniti ključne razlike između vlasničkih preduzeća i korporacija.

[3] Navesti ciljeve vlasničkog preduzeća i korporacija.

[4] Objasniti razloge zbog kojih maksimizacija profita predstavlja neadekvatnu ciljnu funkciju korporacije.

[5] Definisati agencijski problem i objasniti njegovu suštinu.

[6] Definisati pojam korporativno upravljanje i objasniti njegovu suštinu.

[7] Objasniti ulogu i aktivnosti upravnog odbora u korporativnom upravljanju.

[8] Navesti ključne razlike između angloameričke i kontinentalno-evropske korporacije.

[9] Uloga regulatornog okvira i makroekonomske politike kao elementa okruženja preduzeća.

[10] Navesti i objasniti tri tržišta koja diktiraju uspjeh poslovanja preduzeća.

[11] Pojam i uloga finansijskog tržišta.

[12] Navesti eksterne tokove putem kojih se raspoloživa finansijska sredstva prelivaju u preduzeća.

[13] Objasniti ulogu svakog stanovništva, preduzeća i države u finansijskim transakcijama.

[14] Definisati tržište novca, navesti njegove učesnike i instrumente.

[15] Definisati tržište kapitala i navesti ključne razlike u odnosu na tržište novca.

[16] Pojam berze i njene funkcije.

[17] Objasniti oblike informacione efikasnosti tržišta.

[18] OTC – neorganizovano tržište.

[19] Objasniti ulogu investicione banke i navesti njene aktivnosti.

[20] Navesti ulogu poslovnih banaka i faktore koji mogu biti od značaja prilikom njihovog izbora.

[21] Navesti i objasniti set finansijskih izvještaja.

[22] Objasniti tehnike finansijske analize.

[23] Bilans stanja – objasniti i navesti njegovu strukturu.

[24] Bilans uspjeha – objasniti i navesti njegove kategorije.

[25] Objasniti razliku između poslovnih i finansijskih prihoda i rashoda.

[26] Ostali prihodi i rashodi.

[27] Izvještaj o novčanim tokovima.

[28] Racio analiza.

[29] Navesti i objasniti pokazatelje likvidnosti preduzeća.

[30] Analiza i pokazatelji upravljanja dugom.

[31] Analiza i pokazatelji efikasnosti upravljanja sredstvima.

[32] Analiza i pokazatelji profitabilnosti.

[33] Analiza tržišne vrijednosti.

[34] Navesti i objasniti ograničenja finansijske analize.

[35] Navesti vremenske rasporede novčanih tokova.

[36] Buduća vrijednost novca.

[37] Sadašnja vrijednost novca.

II kolokvijum

[38] Ulaganje u zalihe i potraživanja od kupaca.

[39] Poslovni i gotovinski ciklus – kalkulacija proizvodne cijene koštanja.

[40] Navesti i objasniti suštinu alternativnih politika ulaganja u obrtna sredstva.

[41] Navesti poželjne mjere kod produženja perioda isplate dobavljača.

[42] Navesti razlike između dugoročnih i kratkoročnih kredita.

[43] Alternativni pristupi u finansiranju.

[44] Objasniti overtrading problem.

[45] Koristi od zaliha.

[46] Troškovi zaliha.

[47] Objasniti optimalnu veličinu porudžbine.

[48] Objasniti optimalnu veličinu proizvodne serije.

[49] Navesti i objasniti alternativne sisteme upravljanja zalihama.

[50] Koristi od potraživanja od kupaca.

[51] Troškovi potraživanja od kupaca.

[52] Navesti i objasniti pet karakteristika kupaca „5K“.

[53] Stvarna i ocijenjena kreditna sposobnost kupaca.

[54] Objasniti kreditne limite.

[55] Navesti i objasniti elemente kreditnih uslova.

[56] Aktivnosti politike naplate do isteka kreditnog perioda.

[57] Obaveze prema dobavljačima kao izvor kratkoročnog finansiranja.

[58] Objasniti ukalkulisane obaveze.

[59] Karakteristike kratkoročnih bankarskih kredita.

[60] Zalaganje zaliha.

[61] Navesti i objasniti efektivnu cijenu kredita primjenom formule.

[62] Faktoring.

[63] Forfeting.

[64] Objasniti koristi od gotovine.

[65] Objasniti troškove gotovine.

[66] Objasniti suštinu plana novčanih tokova.

[67] Navesti i objasniti načine za plasman periodičnih viškova gotovine.

[68] Baumol-ov model upravljanja gotovinom.

[69] Miller-Orr-ov model upravljanja gotovinom.

Usmeni dio ispita

[70] Objasniti ostvarenu stopu prinosa na akciju.

[71] Objasniti do čega dovodi averzija na rizik.

[72] Zahtijevana stopa prinosa.

[73] Vrste rizika pri investiranju u obveznice.

[74] Objasniti inflacioni rizik.

[75] CAPM model.

[76] Objasniti svrhu diversifikacije portfolija.

[77] Objasniti šta predstavlja Beta koeficijent.

[78] Predstaviti i objasniti liniju tržišta hartija od vrijednosti.

[79] Objasniti promjene tržišne vrijednosti obveznica sa približavanjem dospijeću.

[80] Napisati formulu i objasniti vrijednost akcije u opštem slučaju.

[81] Pojam preferencijalnih akcija.

[82] Objasniti rizik i leveridž.

[83] Poslovni rizik.
[84] Finansijski rizik.

[85] Tradicionalno viđenje teorije strukture kapitala.

[86] Objasniti suštinu Modigliani-Miller-ove teorije.

[87] Objasniti suštinu teorije kompromisa.

[88] Objasniti suštinu teorije hijerarhije.

[89] Navesti determinante strukture kapitala.

[90] Navesti i objasniti karakteristike kapitalnih izdataka.

[91] Oblici kapitalnih ulaganja.

[92] Objasniti korake investionog procesa.

[93] Objasniti čime je definisana vrijednost projekata.

[94] Navesti tradicionalne metode ocjene investicionih projekata.

[95] Neto sadašnja vrijednost.

[96] Interna stopa prinosa.